پروژه های شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران

 
 

نصب سيستم رديابي بر روی خودروهای

 حمل پول بانک گردشگری

 

1-کاهش مصرف سوخت
2-مديريت زمان جهت استفاده از خودرو و افزايش بهره وري پرسنل و خودروهای در اختيار
3-آگاهي از موقعيت و وضعيت تمام خودروهاي حمل و نقل شرکت بصورت آنلاين
4-عدم امکان استفاده شخصي راننده از خودرو

 

<< بازگشت به نمونه کارها